Email: rockyridgefarmgarlic@hotmail.com

Phone: 250-838-2221

         Certified Organic Garlic        Certified Organic Catnip

Rocky Ridge Farm